PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT

En el supòsit que aquesta proposta sigui acceptada (i/o altres que puguin haver-hi en el futur amb el Client), Llar d'infants Matadepera informa al Client que les dades personals s'integraran en un fitxer de la seva titularitat per a la prestació dels serveis sol·licitats i l'enviament de comunicacions comercials, també per via electrònica. Llar d'infants Matadepera tractarà de forma confidencial qualsevol dada i informació de caràcter personal que li sigui proporcionada pel Client o a la que tingui accés amb motiu de l'execució dels serveis objecte de la proposta.


El Client podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos a la legislació vigent, en el domicili social de Llar d'infants Matadepera o bé mitjançant e-mail a info@llarinfantsmatadepera.com (Ref. LOPD).


Llar d'infants Matadepera es compromet a tractar les dades personals titularitat del Client conforme a les seves instruccions, a no aplicar-les ni utilitzar-les amb finalitat diferent a la de la prestació dels serveis objecte de la proposta en qüestió i a no comunicar-les, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones. En el cas que Llar d'infants Matadepera hagi de subcontractar a un tercer la prestació de part dels serveis i aquests comportin el tractament de dades personals propietat del Client per aquest tercer, Llar d'infants Matadepera actuarà en nom i per compte del Client, fet per al que Llar d'infants Matadepera queda expressament autoritzat en virtut d'aquesta clàusula.


Una vegada finalitzada la prestació dels serveis, les dades personals hauran de ser destruïdes o retornades al Client, a l'igual que qualsevol suport o document en què consti alguna dada personal objecte de tractament. La devolució per part de Llar d'infants Matadepera es duria a terme, en el seu cas, en el format i en els suports utilitzats per Llar d'infants Matadepera per emmagatzemar aquestes dades.


Llar d'infants Matadepera té implantades les mesures tècniques i organizatives necessàries de nivell adequat que garantitzen la seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte la naturalesa de les dades que tracta i els riscos als que aquestes dades poden estar exposades, tot això de conformitat amb allò previst a la legislació vigent.

Informació legal C/ Sant Joan 72, 08230 Matadepera (Barcelona) - Tel. 937 87 14 46 - info@llarinfantsmatadepera.com Disseny web Barcelona MONTAWEB.com